Uluslararası Düzeyde “Kadın Konularında” Yapılan Ve Düzenlenen Toplantılar

Kronolojik Sırayla

1935 :

12. Milletlerarası Kadın Konferansı (Atatürk’ün liderliğinde, İstanbul/Beylerbeyi Sarayı) düzenlendi.

1945 : Birleşmiş Milletler (BM) Beratı; kadın-erkek eşitliğinin ilkelerini belirleyen ilk uluslararası BM belgesi kabul edildi.
1946 : Kadınların politik, ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirmek amacı ile BM Kadının Statüsü Komisyonu kuruldu.
1948 : Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi kabul edildi
1949 : “İnsan Ticareti ve Paralı Seks veya Benzer İşletmeciliğin Engellenmesi Sözleşmesi” BM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
1951 : Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından “Benzer İşlerde Çalışan Kadın ve Erkeğe Eşit Ücret Ödenmesi Sözleşmesi” kabul edildi.
1952 : Kadının Siyasal Hakları Sözleşmesi” BM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
1957 : Kadının Milliyeti Sözleşmesi” kabul edildi; böylece kadına, eşinden bağımsız olarak kendi isteği ile milliyetine karar verme hakkı tanındı.
1960 : Meslek ve iş konusundaki eşitsizliklerle ilgili ILO sözleşmesi kabul edildi.
1962 : “Evlilikte Onay, Evlilikte Minimum Yaş ve Evliliğin Kayda Geçmesi Sözleşmesi” BM tarafından kabul edildi.
1967 : Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Deklarasyonu BM tarafından kabul edildi.
1972 :

BM Genel Kurulu, 1975 yılını; Uluslararası Kadın Yılı (UAKY) olarak deklare etti ve bu yılı kadın konularına odaklanmaya ayırdı.

1974 : BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi, 1975-UAKY’de Mexico City’de “Dünya Kadın Konferansı” yapılması kararını aldı
1975-1985 : Uluslararası Kadın On Yılı olarak pek çok ülke kadın konularına odaklandı.
1976 : BM Genel Kurulu tarafından, BM-kadın on yılı için gönüllü fon (UNIFEM)ve kadınların ilerlemesi için BM Uluslararası Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (INSTRAW) kuruldu.
1979 : Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) BM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
1979 : Avrupa Konseyi, kadın erkek eşitliğinden sorumlu ilk Komitesini kurdu.
1980 : Kadın on yılında kadınlarla ilgili ilerlemelerin ara değerlendirmelerinin yapılması için; II. Dünya Kadın Konferansı, Kopenhag’da BM tarafından düzenlendi.
1981 : Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi yürürlüğe girdi.
1985 :
III. Dünya Kadın Konferansı, BM tarafından Nairobi’de toplandı ve “2000 yılı için, kadının ilerlemesinde ileriye dönük stratejileri (FLS) kabul etti.1986
1986 :
Kalkınmada Kadının Rolü” İlk Dünya Araştırma sonuçları yayımlandı.
1986 : Strazburg’da Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 1. Bakanlar Konferansı toplandı.
1988 :

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kadın Erkek Eşitliği Deklarasyonu’nu yayımlayarak, kadın erkek eşitliğinin insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve cinsiyet temelli ayrımcılığın insan hakları ve temel özgürlüklerin kazanılmasının önünde bir engel olduğunu vurguladı ve kadın erkek eşitliği meselesi, ekonomik ve sosyal konular kapsamından çıkarılarak insan hakları konularına dahil edildi.

1988 :

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bünyesinde “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komitesi” kuruldu.

1989 :
Viyana’da Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 2. Bakanlar Konferansı toplandı.
1990 :
BM’de Dünya Çocukları Zirvesi toplanarak “Çocukların yaşatılması, korunması ve geliştirilmesi Dünya Deklarasyonu” yapıldı. Uluslararası Çocuk Sözleşmesi kabul edildi.
1991 :
BM tarafından, kadınlarla ilgili toplanan bilgiler değerlendirilerek; istatistikleri ve trendleri içeren “Dünya Kadınları” dokümanı basıldı.
1992 :
BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda, çevrenin korunması yönünden kadının kilit rolü vurgulandı.
1992 :
Avrupa Konseyi’nin kadın erkek eşitliğinden sorumlu en öncelikli Komitesi olan Kadın Erkek Eşitliği Yönetim Komitesi (CDEG) Avrupa Konseyi İnsan Hakları Müdürlüğüne bağlı olarak kuruldu ve çalışmalarına başladı.
1993 :
Roma’da Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 3. Bakanlar Konferansı kadına yönelik şiddetle mücadele teması ile toplandı.
1993 :
BM tarafından; İnsan Hakları Dünya Konferansı Viyana’da toplanarak; kadı- na karşı şiddet ve kadının diğer insan hakları konularını, BM’nin genel insan hakları gündem ve çalışmaları içerisine entegre etti.
1993 :
Kadınlara Karşı Şiddetin Eliminasyonu Deklarasyonu” BM Genel Kurulu tarafından kabul edildi.
1994 :
BM tarafından Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı, Kahire’de toplanarak ilk kez “Kadının güçlenmesinin kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olduğuna” işaret etti ve gelecek 20 yılın hedef, strateji ve aksiyonlarını saptadı. İlk kez üreme sağlığı tanımlandı ve her iki cinsiyet için yaşam boyu yaklaşımı vurgulandı.
1995 :
Sosyal Kalkınma Dünya Zirvesi Gündemi, kadınla ilgili bütün konulara yer verdi.
1995 :
BM tarafından IV. Dünya Kadın Konferansı, Pekin’de, “Eşitlik, Kalkınma ve Barış İçin Eylem” sloganı ile bir taahhütler konferansı olarak düzenlendi ve tespit edilen 12 kritik sorunla ilgili alanlarda 2000 yılına dek yapılması ge rekenler belirlendi (12 Kritik Sorun Alanı: Kadın ve yoksulluk, Kadın ve eğitim, Kadın ve Sağlık, Kadın ve Şiddet, Kadın ve Silahlı Çatışmalar, Kadın ve ekonomi, Karar alma mekanizmalarında kadın, Ulusal mekanizmalardakadın, Ulusal mekanizmalar, Kadının insan hakları, Kadın ve çevre, Kız çocukları.).
1996 :
İstanbul’da düzenlenen BM Dünya Yerleşimleri Konferansı, “Habitat-2” kadınlar için önemli kazanımlara neden oldu
1997
:

3-14 Kasım 1997 tarihleri arasında İstanbul’da Avrupa Konseyi Kadın ErkekEşitliğinden Sorumlu 4. Bakanlar Konferansı düzenlendi. Konferansın ana teması “Demokrasi ve Kadın Erkek Eşitliği” olmuştur. Konferans sonunda kabul edilen İstanbul Deklarasyonunda, eşitlik konusunda atılması gereken adımlar ve çeşitli öneriler yer aldı.

1999 : BM, 1994 yılında Kahire’de yapılan, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nda alınan kararların ülkelerde ne ölçüde uygulanabildiğinin değerlendirilmesi toplantısını gerçekleştirdi (Hollanda) ve değerlendirmeleri paralelinde yeni hedef ve stratejiler benimsendi.
2000 : Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, tarihinde ilk kez bir oturumun tamamını kadın konusuna ayırarak, “Kadın, Barış ve Güvenlik” temalı toplantı ile kadınların çatışma ve çatışma sonrası süreçlerdeki deneyimleri ve barışa katkıları konularını tartışmak üzere 24-25 Ekim 2000 tarihlerinde toplandı.
2000 : BM Genel Kurulu, 1995 yılında Pekin’de yapılan, IV. Dünya Kadın Konferansı’ndan sonra meydana gelen gelişmeleri değerlendirmek ve yeni eylem ve girişimleri belirlemek amacıyla New York’ta “Kadın 2000: 21. Yüzyıl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma ve Barış” konulu bir özel oturum gerçekleştirdi. Özel oturum sonucunda “Siyasi Deklarasyon ve Sonuç Belgesi” kabul edildi
2002 : Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, kadınların şiddete karşı korunması konulu 5 numaralı tavsiye kararını kabul etti. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki en önemli girişimlerden biri olan bu Tavsiye kararı, şiddetin önlenmesi ve kurbanların korunması için küresel bir strateji oluşturan ilk uluslararası dokümandır ve cinsiyet temelli tüm şiddet biçimlerine yönelik bir strateji getirdi.
2003 : Türkiye, Birleşmiş Milletler Antlaşmalarından ‘İkiz Sözleşmeler’ diye bilinen sözleşmeleri 4 Haziran 2003 tarihinde kabul etti.
2003 : Üsküp’te Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 5. Bakanlar Konferansı, çatışmaların önlenmesi, çözümü ve barışın inşasında kadının rolüte maları ile toplandı
2006 : Stockholm’de Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 6. Bakanlar Konferansı toplandı.
2006 : Avrupa Konseyi üyeleri, Konsey’in diğer organları ve STK’ların katılımıyla 2006 yılında başlatılan ve 2008 yılına dek sürecek olan “Aile İçi Şiddet Da hil Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kampanyası” başlatıldı. Kampanya, duyarlılık yaratmayı, hükümetlerin siyasi irade göstermesini ve gerekli kaynakları ayırmalarını, uygulamaları takip ederek veri toplamasını hedeflemektedir.
2006 : Avrupa Birliği bünyesinde, “ Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü” kuruldu. Enstitü Ocak 2008 itibariyle işlerlik kazanmıştır.
2006 : 28-29 Ocak 2006 tarihleri arasında İstanbul’da “Medeniyetler İttifakında Kadın” başlıklı uluslararası kongre gerçekleştirildi.
2006 : 14-15 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul’da Avrupa-Akdeniz (Euromed) Süreci çerçevesinde “Kadının Toplumdaki Yerinin Güçlendirilmesi” konulu I. Bakanlar Konferansı toplandı.
2006 : 20-21 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul’da “İslam Konferansı Örgütü’ne Üye Ülkelerin Kalkınmasında Kadının Rolü” 1. Bakanlar Konferansı düzenlenmiştir.
2007 : Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komitesi” Başkanlığına Türk Milletvekili Gülsün BİLGEHAN seçildi. Türkiye, bu bölümde yer alan kadınla ilgili uluslararası sözleşmeleri imzalayarak uygulanacağına dair taahhütte bulunmuştur

Hükümetler, siyasi deklarasyon ile; 1976-1985 yıllarının bir özeti niteliğinde olan Nairobi İleriye Dönük Stratejileri ile 1995 Pekin Deklarasyonu ve Pekin Eylem Planı’na konulan hedefler ve bu hedeflere bağlılıklarını, ayrıca Pekin Eylem Platformu’nda yer alan

12 kritik alanda verdikleri taahhütlerini teyit etmişlerdir.

Yeni Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Bildirgesi (BM, 2000) Sonuç Hedefleri


1-Mutlak yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması

2- Herkes için evrensel temel eğitim hedefine ulaşılması

3-Toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik ederek kadının durumunun güçlendirilmesi

4-Çocuk ölümlerinin azaltılması

5-Anne sağlığının iyileştirilmesi

6-HIV-AIDS, sıtma ve diğer salgın hastalıklarla mücadele edilmesi

7-Çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması

8-Kalkınma için küresel işbirliğinin geliştirilmesi


 

e-posta listesi

Başarılı KadınlarımızBasında Derneğimiz

Kadın ve eğitim

Kadın ve SanatKadın ve İş HayatıKadın ve aile sağlığı

doktorunuza danışınKADIN HAKLARI ve hukukkadın istatikleri
kahve molası

Kadın Hareketi Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.
Adres: Cevizlidere Mh. 11.cad. No: 5/19 Balgat/Ankara - Türkiye
Tel: +90 312 4737630 - Faks: +90 312 4737640
Sisteme Giriş